ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 필름다방 번개, 거제도-통영
  Traveler/Korea 2013.03.20 10:53
  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 31.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:17:14  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 31.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:17:15  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 31.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:18:14  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:20:19  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:21:07  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:23:05  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:24:44  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:24:47  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:24:51  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 24.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:25:00  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:37:43  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:39:42  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:42:20  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:42:22  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:42:58  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:48:38  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:48:41  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:50:06  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 80.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 12:50:17  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 13:03:36  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 14:04:21  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 14:06:30  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 28.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 14:09:18  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 15:49:15  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 40.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:00:01  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:19:31  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:20:47  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:24:16  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:28:17  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 20.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:31:01  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:35:34  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:35:36  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 17:58:26  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:40:10  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:43:24  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:44:37  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:49:26  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:49:27  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:49:37  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:49:43  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:49:46  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:52:08  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 24.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:56:51  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | -0.67 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 17:58:57  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | -0.33 EV | 120.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 18:05:15  NIKON CORPORATION | NIKON D600 | Pattern | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 18:17:40  Canon | Canon EOS 6D | Spot | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2013:03:10 16:55:31  Canon | Canon EOS-1D Mark III | Spot | +0.33 EV | 50.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:03:10 18:00:30  Canon | Canon EOS-1D Mark III | Spot | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:03:10 18:11:49  @ 부산에서 만나, 거가 대교를건너 거제도 바람의 언덕을 둘러~


   통영 동피랑마을을 지나가서 마지막 달아공원에서 일몰까지

  하루를 알차게, 또 힘겹지만 재밌게 보냈던 날

  댓글 0

Designed by Tistory. photographed by Nevan K