NORITSU KOKI | QSS-30NORITSU KOKI | QSS-30
NORITSU KOKI | QSS-30

NORITSU KOKI | QSS-30

NORITSU KOKI | QSS-30


NORITSU KOKI | QSS-30

NORITSU KOKI | QSS-30


NORITSU KOKI | QSS-30NORITSU KOKI | QSS-30
(좌) CPL + ND 16  (우) CPL + ND400 + ND 16 

옐로우/2 컬러필터
NORITSU KOKI | QSS-30NORITSU KOKI | QSS-30
NORITSU KOKI | QSS-30

ND 필터 제거 CPL 필터+옐로우/2 컬러필터 만 사용

NORITSU KOKI | QSS-30NORITSU KOKI | QSS-30
 CPL + ND400 + ND 16 + 옐로우/2 컬러필터


NORITSU KOKI | QSS-30

NORITSU KOKI | QSS-30필름으로 ND 필터를 사용하면서 ND400 , 코킨 Z 시리즈 ND 16을 같이 사용 하였습니다.

여기에 사용된 럭키필름의 상반불쾌법칙을 모두 무시 했으며 노출부족 언더로 나온것은 2분~5분 정도의 벌브셔터 입니다.

조리개는 f/8 부터 f/ 13 까지만 조았고 컬러필터 옐로우2를 붙여 사용했습니다.현상및 스캔은 화목포토에서 ... 


( 먼지.. 지문이 ... 하.. ㅠㅠ 흑백은 충무로로 보내는게 제일 좋은것 같습니다.)
'Nikon > Film' 카테고리의 다른 글

Makina 67 , 내 손에서 그렇게 -  (0) 2014.08.02
[F5] Cokin ND Filter 로 담은 다대포 ( 럭키 100 B&W )  (0) 2013.03.06
Potra 160 Film 2012.12 - 2013. 01  (0) 2013.01.09
롤라이80s 니콘 F5 둘의 만남..  (0) 2012.12.23
누워보다  (0) 2012.12.07
untitled  (0) 2012.11.25
Posted by 김네반 트랙백 0 : 댓글 0